لینک دانلود تحقيق بررسی بزهکاری نوجوانان و نوع دادرسی اطفال بزهکار

لینک دانلود

در حال حاظر شما فایل با عنوان تحقيق بررسی بزهکاری نوجوانان و نوع دادرسی اطفال بزهکار را دنبال می کنید .

فهرست مطالب
عنوان                                        صفحه
پیشگفتار   
فشرده مطلب   
بخش اول: کلیات   
فصل اول: تعریف طفل   
طفل در ایتالیا   
طفل در ژاپن   
طفل در فرانسه   
تدوین قوانین ویژه اطفال در ایران   
مبحث اول: اهمیت نقش روان شناسی در دادگاه اطفال   
گفتار نخست: کنکاشی در جرایم اطفال   
بخش دوم: دادرسی اطفال   
فصل اول: انواع بزهکاری اطفال   
مبحث اول: نوع رسیدگی به جرایم اطفال   
تعیین وکیل تسخیری برای طفل   
گفتار اول: تقسیم بندی متهمین اطفال از لحاظ سن   
قابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه اطفال   
فصل دوم: صلاحیت دادگاه اطفال   
صلاحیت شخصی   
صلاحیت ذاتی   
صلاحیت محلی   
مبحث نخست:   
دادسرا و جرایم اطفال   
گفتار اول: تشریفات کیفری ناظر به مراحل قبل از محاکمه   
گفتار دوم: تشریفات کیفری ناظر بر مرحله ضمن محاکمه   
عدم توقیف طفل ضمن محاکمه   
غیر علنی بودن محاکمه طفل   
تعیین تکلیف طفل در زمان کوتاه   
تشکیل پرونده شخصیت   
توقیف دادرسی   
دادرسی با توجه به حقوق قانونی طفل   
ایران   
ایتالیا   
ژاپن   
آراء دادگاه ها در کشورهای مختلف   
گفتار سوم: حقوق طفل پس از محرومیت از آزادی   
گفتار چهارم: چگونگی اجرای روش مراقبتی در محیط آزاد   
سپردن طفل به والدین یا سرپرست قانونی   
اجرای روش آزادی با مراقبت در زمان سپردن   
سازش با مجنی علیه   
گفتار پنجم: روش بین محیط بسته و آزاد   
حبس در منزل   
اشتغال به کار   
گفتار ششم: چگونگی اجرای روش نیمه آزادی   
طرز حمایت از طفل در روش نیمه آزادی   
طرز اجرای روش نیمه آزادی   
گفتار هفتم: چگونگی اجرای مجازات در موسسات باز   
گفتار هشتم: روش اجرای مجازات در زندان   
روش های مختلف در زندان   
روش عمومی   
روش انفرادی   
روش مختلط   
نتیجه گیری   

فصل اول: تعریف طفل
تعیین سن برای تعریف اطفال بسیار ضروری می باشد. تردیدی نیست که نوجوانی قبل از نمایان شدن بلوغ آغاز می گردد. از لحاظ طول دوره نوجوانی بین روانشناسان اتفاق نظری وجود ندارد. در کلیه کشورها بین وضع کیفری اطفال با بزرگسالان تفکیک قائلند.
باید ذکر کرد که حدود سن طفل با در نظر گرفتن نظام های حقوقی خاص است که تعیین می شود. این مورد به صراحت در ماده 1 معاهده حقوق کودک در اسناد سازمان ملل متحد ذکر شده است. این موضوع باعث می شود که در تعریف نوجوان به طور کامل تنوع سنی وسیعی از 7 تا 18 سال یا بالاتر ایجاد شود.
- طفل در حقوق انگلستان
در حقوق انگلستان مجرم نوجوان، فردی است بین سن 10 تا 17 سالگی که مرتکب جرم شده است. مجرم جوان به شخصی می گویند که در سن 14 تا 17 سالگی ارتکاب جرم کرده باشد و فرد بین 10 تا 14 سال به عنوان طفل نمی تواند مرتکب جرم شود. بنابراین اگر طفلی کمتر از 10 سال داشته باشد یک فرض غیر قابل انکار هست که وی قادر به ارتکاب جرم نمی باشد. اگر طفل، بین 10 تا 14 سالگی مرتکب جرم شود در صورتی مقصر شناخته می شود که دولت دیدگاه شریرانه را در وی اثبات نماید.
- طفل در حقوق ایتالیا
در ایتالیا طبق قانون 1889 جزائی اطفال تا سن 9 سال غیر مسئول و در سن 9 تا 14 سالگی در صورت اثبات نداشتن قوه تمیز خوب و بد مشغول موارد مخففه می باشد. در مورد جوانان 14 تا 18 سال مرتکب جرم روش تربیتی اجرا و کیفر خفیف تر از بزرگسالان مجرم می باشد.
- ژاپن
در ژاپن اطفال تا 8 سال غیر مسئول و اطفال 8 تا 16 سال نیز روش های تربیتی خاصی اعمال می شود.
- فرانسه
طبق ماده 12 ژوئن 1722 طفل کمتر از 14 سال در صورت ارتکاب جرم در دارالتأدیب نگهداری می شود.
- تدوین قوانین ویژه اطفال در ایران
در سال 1304 مواد 1 تا 280 توسط مجلس شورای ملی به طور آزمایشی تصویب شد . مواد مربوط به اطفال به شرح ذیل بود:
- ماده 34 قانون مجازات عمومی: «اطفال غیر ممیز را نمی توان جزائاً محکوم نمود. در امور جزائی، هر طفلی که 12 سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممیز را دارد.


کلمات کلیدی:اطفال بزهكار,بزهكاري,بزهكاري نوجوانان,دادرسي اطفال,تعريف طفل,مفهوم طفل در كشورهاي مختلف

لینک دانلود

مطالب دیگر:
بزهكاري نوجوانان تحقيق بررسي علل بزهكاري در كودكان و ، نوجوانان و جوانان تحقیق عوامل بزهكاري جوانان تحقیق بزهكاري كودكان تحقیق نقش ارث در بزهكاري تحقیق بزهكاري و علل و انگيزه هاي آن