لینک دانلود تحقیق مسائل و مشكلات رواني- اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيست

لینک دانلود

در حال حاظر شما فایل با عنوان تحقیق مسائل و مشكلات رواني- اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيست را دنبال می کنید .

دانلود تحقیق با موضوع پایان نامهمسائل و مشكلات رواني- اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيست در مقايسه با نوجوانانتحت سرپرستي خانواده ،

درقالب word و در 115 صفحه،قابل ویرایش، شامل:

 

فهرست مطالب
مقدمه
چكيدهتحقيق
شروعموضوع تحقيق
اهميت وضرورت تحقيق
اهدافتحقيق  
طرحسوال پژوهشي
فرضيههاي تحقيق   
تعريفاصطلاحات عملي و نظري   
شرحموضوع تحقيق   
اهميت وضرورت تحقيق   
خصوصياتعاطفي در دورة نوجواني و جواني   
رشداجتماعي در دورة نوجواني   
رشدرواني در دورة نوجواني   
عواملمؤثر در ايجاد مسائل و مشكلات دورة نوجواني   
چگونگيرفتار بانوجوانان و جوانان   
اهدافطرح تحقيق   
طرح سؤالپژوهشي   
فرضيههاي تحقيق   
تعريفاصطلاحات و مفاهيم   
نوجواني   
بهزيستي   
خانواده   
رواني-اجتماعي   
خودپنداري   
ادبياتپژوهش   
تاريخچهاي كوتاه از بهزيستي در ايران   

مجموع بررسي ها وبرداشت هاي اوليه و كلي   
ادبياتپژوهش   
تاريخچهاي كوتاه از بهزيستي در ايران   

مجموع بررسي ها وبرداشت هاي اوليه و كلي و دستورالعمل اجرايي   

توصيف نوع و روش تحقيق   
توصيفجامعه آماري   
تعدادافراد نمونه و روش نمونه گيري   
روشآماري   
توصيفنوع و روش تحقيق   
توصيفجامعه آماري     
تعدادافراد نمونه و روش نمونه گيري   
روش جمعآوري اطلاعات   
روشآماري   
مقدمه   
تجزيه وتحليل آماري داده ها   
اثباتفرضيه ها   
نتيجهگيري كلي   
محدوديتهاي تحقيق   
پيشنهادات   
اثباتفرضيه ها   
فرضيه   
اثباتفرضيه   
فرضيه   
اثبتفرضيه   
فرضيه   
اثباتفرضيه   
فرضيه   
اثباتفرضيه   
نتيجهگيري كلي   
توصيفنوع روش تحقيق   
جامعهآماري   
روشآماري   
متغيرهايحاضر در اين پروژه   
محدوديت هايتحقيق   
پيشنهادات   
ضمائم   
مقياسخودپنداري راجرز   
مقياسعزت نفس رونبرگ   

منابع و مأخذ   

 

مقدمهتحقیق:
دوران پرتلاطمنوجواني و مرحله گذر از اين دوران، گذرگاهي است براي هر چه زودتر رسيدن به دنيالجذاب جواني، كه از دور هاي ظريف و حساس زندگي آدمي و شايد هم حساس ترين اين دوراناست. در اين دوره نوجوان كه به تازگي از دنياي شيرين و شاد پر از امنيت كودكي گذركرده است، گام در دنياي پرنشيب و فرازي مي گذارد كه ديگر به اندازه عالم كودكيطلايي و دريايي نيست.
واقعيت هايزندگي اندك، اندك چهره نشان مي دهند و نوجوان اغلب نخستين سختي هاي دوران بزرگساليرا تجربه مي كند. اين دنيا واقعي تر است، دنيايي نزديك تر به دنياي بزرگترها، پركشش، پر ماجرا و سرشار از تجربه هاي نو و بيشتر و مهم تر از همه دنيايي آكنده ازرشد تحول نوجوان در اين مرحله از زندگي با شتابي كه گاه مهار نشدني به نظر مي آيد،دگرگون مي شود و رشد مي كند. رشدي پر دامنه و گسترده كه جسم و جان او را شامل ميشود، اين رشد و تحولات مثل رشد عضلاني، پديدار شدن سائقه توليد مثل، ظهور عواطف وعادت به جنس مقابل، گستردگي هوش نظري، شكل گرفتن انديشه هاي آرماني، استقلال طلبي،تحولات عقلي و عاطفي و بالاتر از همه ميل به سبك هويت، آن چنان سريع و يكبارهاتفاق مي افتد كه گويي فردي با او دوباره به دنيا آمده است و در برابر جامعهوالدين خود اعلام وجود مي كند. اين تولد دوباره، براي اطرافيانش بيگانه و ناشناختهنيست، اما شتاب و دامنه گسترده اين دگرگوني ها و تغييرات به حدي است كه نوجوانديگر خود را نمي شناسد و براي كنار آمدنبا اين تازه وارد بيگانه خود و خواسته هايش ندارد و هنوز باخود آشنا نيست.

این فایلبه همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت (docx قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.
کلمات کلیدی:تحقیق مسائل و مشكلات رواني , تحقیق پیرامون مشكلات رواني و اجتماعي , دانلود تحقیق مشكلات رواني نوجوانان , پایان نامه رشته روانشناسی, پایان نامه پیرامون مشكلات رواني و اجتماعی

لینک دانلود

مطالب دیگر:
تحقیق مسائل و مشكلات رواني- اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيست تحقیق بررسي سلامت رواني كاركنان بهزيستی شهر نیشابور تحقیق بررسي وضعيت سلامت مراجعه‌كنندگان به مراكز ترك اعتياد سازمان بهزيستي قبل و بعد از ترك اعتياد تحقیق مقايسه خلق و خوي کودکان نوپا در شيرخوارگاه‌ هاي مراکز بهزيستي با همسالان در شرايط عادي