لینک دانلود تحقيق آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان و راهکارهای پیشگیری

لینک دانلود

در حال حاظر شما فایل با عنوان تحقيق آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان و راهکارهای پیشگیری را دنبال می کنید .

چکیده :بزهكاري يك پديده بسيار پيچيده اجتماعي است كه در محيط هاي اجتماعي مختلف به شكل هاي متفاوتي ديده مي شود . تعريف بزه و رفتار بزهكارانه در هر جامعه اي توسط قوانين حقوقي و هنجار هاي اجتماعي آن جامعه مشخص مي شود . اگرچه در بيشتر جوامع ، بزه به عنوان رفتاري قابل تنبيه از طرف قانون تعريف شده است ؛ اما صرفاً در تبيين آن مفهوم حقوقي مسئله كافي نيست . بزهكاري به معناي تعدادي متغير از اعمال ارتكابي عليه احكام قانوني كه مي تواند ماهيت هاي مختلفي داشته باشد ، وجه مشترك تمام جوامع انساني است . دوركهيم « Durkheim » جامعه شناس فرانسوي بزه را چنين تعريف مي كند :  هر عملي وقتي جرم محسوب مي شود كه احساسات قوي و مشخص وجدان جمعي ( گروهي ) را جريحه دار سازد .  روش تحقيق اینجانب کتابخانه ای و پيمايشي است و بر اساس داده هاي آماري استان گلستان و سالنامه آماري جمعيتي اقتصادي اجتماعي به تجزيه و تحليل پرداخته شده است .در این تحقیق از مقاله پديده بزهكاري در بين نوجوانان و جوانان و راههاي پيشگيری خانم شهرزاد بذرافشان کمک شایانی گرفته شده وکه در آن با استفاده از فرمولهاي آماري ،  65 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند . و نمونه گيري به صورت تصادفي ساده در بين نوجوانان كانون اصلاح و تربيت استان گلستان  مي باشد و همچنين ازشيوه مصاحبه نيز استفاده مي شود . بنابراین مهم ترین منبع این تحقیق مقاله مزبور می باشد .
فهرست:چکیده
مقدمه 
بخش اول : تقسیم بندی بزهکاران 
گفتار اول : مفاهيم ومتغيرهاي اساسي تحقيق 
گفتار دوم : بررسی آماری 
1.مبحث اول : توزيع فراواني افراد بررسي شده بر حسب گروه سني 
2.مبحث دوم : فراواني افراد بررسي شده بر حسب سطح سواد 
3.مبحث سوم : توزيع فراواني افراد بررسي شده بر حسب نوع جرم 
4.مبحث چهارم : توزيع فراواني افراد بررسي شده بر حسب تعداد خانوار 
5.مبحث پنجم : توزيع فراواني افراد بررسي شده بر حسب مدت تحمل كيفري 
6.مبحث ششم : توزيع فراواني افراد بررسي شده بر حسب سابقه كيفري 
7.مبحث هفتم : توزيع فراواني افراد بررسي شده بر حسب مشكل خانوادگي 
گفتار سوم : نتایج بررسی
بخش دوم : علل و عوامل پدیده مجرمانه 
گفتار اول : تعاریف 
1.مبحث اول : عوامل اجتماعي 
2.مبحث دوم : طبقه اقتصادي 
3.مبحث سوم : روابط والدين ونوجوان 
بند اول 
بند دوم 
4.مبحث چهارم : نقش دوستان وهمسالان 
5.مبحث پنجم : عوامل روان شناختي 
6.مبحث ششم : علتهاي ديگر بزهكاري 
بخش سوم : پیشگیری از پدیده مجرمانه
گفتار اول : سطوح پیشگیری 
1.مبحث اول : پيشگيري اوليه (سطح اول) : ايجاديك محيط سالم 
2.مبحث دوم : پيشگيري ثانويه (سطح دوم ) : كاهش عوامل خطرزا 
3.مبحث سوم : پيشگيري ثالثيه (سطح سوم ) : كنترل موقعيت خطر 
گفتاردوم : استراتژي هاي پيشگيري ازبزهكاري 
پیشنهادات مركز كنترل بيماري هاي آمريكا 
1.استراتژي هاي خانواده گرا 
جدول1- استراتژي هاي پيشگيري ازبزهكاري 
2.استراتژی جامعه گرا 
جدول 2 – گام های طراحی استراتژی های موثر پیشگیری و درمان 
3.استراتژي هاي پايشي 
گفتار سوم : پيشگيري و بازداري اطفال و نوجوانان درمقابل بزهكاري 
1.بند اول : ايجاد محيطي آرام وسالم در خانواده 
2.بند دوم : ابراز مهر و محبت به فرزندان 
3.بند سوم : والدين بايد در رفتارهاي خود به نكات زير توجه داشته باشند 
نتايج تحقيق 
پی نویس ها 
منابع


کلمات کلیدی:تحقيق آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان و راهکارهای پیشگیری,آسيب شناسي پديده,پديده مجرمانه در بين نوجوانان,آسيب شناسي مجرمانه در جوانان,راهكارهاي پيشگيري

لینک دانلود

مطالب دیگر:
استقرار و پیاده سازی نظام نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات آب شرب كشور، چالشها و دستاوردهای حاصله یک مدل ریاضی در زمان بندی فعالیت های نگهداری پیشگیرانه تحقیق راهکارهای پیشگیری از اعتیاد پروژه بررسی مدیریتی در جهت شناسائی عوامل تأثیر گذار در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه تحقيق آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان و راهکارهای پیشگیری تحقیق بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) و ارائه الگوی مناسب... تحقیق اضطراب، عوامل آن، پیشگیری از اضطراب و استرس پاورپوینت افسردگی (شناخت، ارزیابی و پیشگیری در جمعیت دانشجویی) تحقیق بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو تحقیق نقش باورهای دینی در پیشگیری از اعتیاد جزوه دوره آموزشی مراقبت های قراردادی و پیشگیری از طرح ادعا (Claim Management) پاورپوینت روش های پیشگیری از بارداری جزوه بیماری های بونسای، پیشگیری، علت و درمان به همراه تصاویر پاورپوینت نقش ورزش در پیشگیری از بیماری ها پاورپوینت نظام مراقبت بیماری های قابل پیشگیری با واکسن تحقیق تدوین آیین نامه ای جامع جهت پیشگیری از عواقب زلزله در ایران پاورپوینت نقش تغذیه در پیشگیری از سرطان